پرده نورا کد۲۰۲۹

تماس بگیرید

جنس پارچه: سیلک،ساتن لب حاشیه،تور، حریر

مدل دوخت: یقه شل،چین کش،فلت،حریر