پرده شراره کد۲۰۱۲

تماس بگیرید

جنس پارچه:تافته نرم و تافته خشک

مدل دوخت :رومن و چین کش