پرده بنفشه کد ۲۰۰۲

تماس بگیرید

جنس پارچه:تافته نرم

مدل دوخت :رومن و یقه شل