پرده اروس کد۲۰۲۷

تماس بگیرید

جنس پارچه: سیلک،ساتن لب حاشیه،تور،حریر

مدل دوخت: پنل،چین کش،فلت،پیلیسه